Наукові напрямки

Колектив кафедри щорічно виконує науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету. Також виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи різнопланової тематики. Основні напрямки наукової діяльності кафедри представлені нижче.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень і розробок, які виконуються науково педагогічними працівниками Центральноукраїнського національного технічного університету (в межах кафедральної тематики) кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики у 2022 році

№ з/п Назва НДДКР Науковий керівник та виконавці № державної реєстрації Терміни виконання (початок – кінець) Очікувані результати
1 Дослідження впливу ризиків на показники ефективності діяльності виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища к.е.н., доц.
Ніколаєв І.В.
0120U002149 01.01.2020 – 01.01.2025 Визначення методики оцінки ступеня пливу можливого ризику на промислові підприємства та методи управління ними з метою зниження
2 Мотиваційні основи формування прагнень працівника до розробки інновацій к.е.н., доц.
Коваль Л.А.
0117U006997 01.09.2017 – 31.12.2022 Аналіз специфічних особливостей інноваційної праці і ступеню інноваційної поведінки працівника на сучасному виробництві
3 Розвиток соціально-економічних інститутів в Україні XIX-XX ст. к.і.н., доц.
Бондарчук Ю.П.
0116U008064 01.01.2014 – 31.12.2025 Дослідження соціально-правових аспектів регулювання надання населенню медичних послуг
4 Формування інноваційно-інтелектуального потенціалу підприємства д.е.н., проф.
Жовновач Р.І.
0116U001972 01.01.2015 – 31.12.2023 Удосконалення моделі процесу інноваційного розвитку підприємства будівельно-дорожнього комплексу
5 Дослідження механізму управління ризиками підприємств к.е.н., доц.
Вишневська В.А.
0117U006996 01.09.2017 – 01.09.2022 Вивчення причин і наслідків ризиків, а також їх природи та джерел необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень
6 Тенденції розвитку будівельної галузі в Україні к.т.н., доц.
Романчук С.А.
0117U006999 01.09.2017 – 01.09.2022 Визначення основних видів продукції, їх технічних характеристик, цінової політики базових підприємств галузі
7 Проблеми досліджень соціодинамічних систем д.е.н., проф.
Жовновач Р.І.,
викл. Бойко С.В.
0117U006998 01.09.2017 – 31.12.2022 Застосування інструментів маркетингових комунікацій для проведення досліджень соціодинамічних систем

На кафедрі регулярно проводяться наукові семінари, що охоплюють актуальні проблеми економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики. Теми доповідей наукових семінарів представлені нижче.

ПЛАНИ
наукових семінарів кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики на

© 2024 KNTU