Бакалаврські програми

Маркетинг

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
“Маркетинг”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”.

Спеціальність: 075 “Маркетинг”.

Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр з маркетингу.

Рівень кваліфікації: бакалавр (перший рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 140 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 80 кредитів, практики – 18 кредитів, кваліфікаційний екзамен – 2 кредити.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Можливість подальшого навчання: бакалавр з маркетингу може продовжити навчання в університеті за другим рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня “магістр з маркетингу”.

Освітньо-професійна програма Навчальний план

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін
І курс
1-й семестр 2-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Українські студії Безпека життєдіяльності
Вища та прикладна математика Макроекономіка
Основи економічної теорії Деонтологія та психологія маркетингу
Основи інформаційних систем Фізичне виховання
Університетська та фахова освіта
Ділове спілкування
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вибіркові навчальні дисципліни
11 кредитів ЄКТС
Практика
Тренінг-курс "Цифрові технології в маркетингу"
ІІ курс
3-й семестр 4-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Мікроекономіка Економетрика та оптимізаційні методи і моделі
Філософія Маркетинг
Економіка підприємства Ризикологія
Соціально-трудові відносини та процеси Менеджмент
Гроші і кредит Фізичне виховання
Маркетинг
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Маркетинг
ІІІ курс
5-й семестр 6-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Маркетинг Маркетингові дослідження
Маркетингова товарна політика Поведінка споживача
Інноваційні технології в маркетингу Маркетингове ціноутворення
Статистика
Вибіркові навчальні дисципліни
20 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Маркетинг
Практика
Практичний тренінг з бізнес-проєктування та планування
ІV курс
7-й семестр 8-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Маркетинг промислового підприємства Поведінка споживача
Маркетинг послуг Логістика
Маркетингові комунікації
Вибіркові навчальні дисципліни
29 кредитів ЄКТС
Курсові роботи
Інфраструктура товарного ринку
Практика
Виробнича практика
Кваліфікаційний екзамен

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
“Маркетинг”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”.

Спеціальність: 075 “Маркетинг”.

Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр з маркетингу.

Рівень кваліфікації: бакалавр (перший рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 164 кредити, вибіркові компоненти освітньої програми – 62 кредити, практики – 12 кредитів, кваліфікаційний екзамен – 2 кредити.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Можливість подальшого навчання: бакалавр з маркетингу може продовжити навчання в університеті за другим рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня “магістр з маркетингу”.

Освітньо-професійна програма Навчальний план

© 2024 KNTU