Спеціальності

Спеціальність 051 Економіка (ОПП “Діджиталізація бізнесу та управління стартапами”)

Діджиталізація бізнесу та управління стартапами – це поєднання трьох складових: економіки, цифрових технологій та управління. Аналіз і прогнозування економічних процесів кібернетика здійснює на основі математичних моделей, реалізованих за допомогою інформаційних технологій. Безсумнівна перевага освіти за ОПП “Діджиталізація бізнесу та управління стартапами” – це її універсальність.

У сучасних умовах, необхідність у фахівцях, що вміють аналізувати, прогнозувати і приймати вірні та обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням аналізу динаміки ринку, різко зростає. Такі фахівці повинні мати знання в галузі економіки, аналізу і дослідження поведінки економічних систем, теорії і практики прийняття рішень, моделювання розвитку ринку, менеджменту, маркетингу, господарсько-правових відносин. На двох перших курсах, студенти вивчають ті ж самі дисципліни, що і економісти інших профілів. На старших курсах, при підготовці фахівців даного профілю багато уваги приділяється системі знань за спеціальними математичними дисциплінами, теоретичним і практичним знанням сучасних інформаційних технологій в економіці з використанням комп’ютерної техніки.

Фахівець з діджиталізації бізнесу та управління стартапами – це економіст-аналітик, що не тільки допомагає вибрати правильне рішення при виникненні проблемної ситуації, але й дозволяє цю ситуацію передбачати і попередити. Фахівець володіє сучасними засобами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах, може з успіхом очолити будь-який функціональний підрозділ в організаційній системі управління.

Навчання за ОПП “Діджиталізація бізнесу та управління стартапами” дозволить випускнику:

 • застосовувати економіко-математичні методи й інформаційні технології у бізнесі;
 • виконувати науково-обґрунтоване прогнозування;
 • застосовувати аналітику в області мікро- і макроекономіки, бухгалтерського обліку, фінансової, кредитної, страхової, банківської та зовнішньоекономічної діяльності;
 • вирішувати проблеми в галузі управління та економіки підприємства;
 • ефективно досліджувати ринок та системи ціноутворення;
 • експлуатувати інформаційні системи будь-якого рівня складності, працювати з базами і сховищами даних;
 • ефективно використовувати комп’ютерну техніку та сучасні програмні засоби в будь-якій сфері діяльності;
 • викладати економічні та фахові дисципліни з економічної кібернетики у вищих та середніх навчальних закладах.

Зростаюча інформатизація всіх сфер економіки та суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів моделювання економічних та соціальних процесів позитивно впливають на процес підтримки прийняття рішень у будь-якій бізнес або соціальній структурі, зменшують ступінь ризику державного регулювання та забезпечують конкурентоздатність і очевидні перспективи фахівців з діджиталізації бізнесу та управління стартапами.

Працевлаштування. Фахівці з діджиталізації бізнесу та управління стартапами можуть зробити кар’єру на посадах економістів різного профілю: економістів-аналітиків, ризик-менеджерів в банках, інвестиційних і страхових компаніях, консалтингових і аудиторських фірмах, рекламних агентствах, податковій інспекції, працювати керівниками приватних фірм, менеджерами, бухгалтерами, фінансистами, в інформаційно-обчислювальних підрозділах, на державній службі, в галузевих і місцевих органах управління, а також викладачами вузів і коледжів.Спеціальність 075 Маркетинг (ОПП “Маркетинг”)

“Маркетинг” – це поєднання багатьох складових: економіки, інформатики, виробництва, психології, реклами, торгівлі, ринку та механізмів його функціонування. З одного боку, це вивчення ринку, а з іншого, – активний вплив на нього і формування потреб та купівельних переваг.

Маркетинг визначає потенціал управління та ринкові можливості фірми. Над тим, щоб отримати у свій штат маркетолога, сьогодні працюють керівники багатьох підприємств та організацій. Завдяки маркетологам організації забезпечують високу конкурентоспроможність своєї продукції та послуг. Головним завданням маркетолога в різних умовах і ситуаціях є своєчасний, точний розрахунок та економічне обґрунтування потреби у проектуванні та реалізації нових товарів та послуг. На двох перших курсах, студенти вивчають ті ж самі дисципліни, що і економісти інших профілів. На старших курсах, при підготовці фахівців даного профілю, багато уваги приділяється системі знань за спеціальними дисциплінами, теоретичним і практичним знанням сучасних інформаційних технологій в економіці з використанням комп’ютерної техніки.

Фахівець з маркетингу у своїй практичній діяльності повинен орієнтуватися на потреби споживача, володіти сучасними методами дослідження ринку товарів і послуг, досконало знати сучасні комп’ютерні технології, логістику, засоби реклами, методи біржової діяльності, бути обізнаним у можливостях створення власної підприємницької діяльності, давати аналітичну оцінку і прогнозувати розвиток соціально-економічних процесів на підприємствах різної форми власності.

Навчання за спеціальністю “Маркетинг” дозволить випускнику:

 • визначати стратегічні завдання і цілі маркетингової діяльності підприємства;
 • виконувати розробку бізнес-планів маркетингової діяльності, маркетингових планів з інноваційної діяльності, маркетингових планів з товарної, цінової, комунікаційної діяльності, розподілу і збуту готової продукції і послуг;
 • проводити економічні дослідження чинників зовнішньої та внутрішньої ефективності виробничої і підприємницької діяльності;
 • добирати та навчати персонал для здійснення маркетингової і підприємницької діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках;
 • консультувати працівників підприємства з питань бізнес-планування та маркетингового планування, торговельно-збутової діяльності підприємства, реклами та зв’язків з громадськістю, управління бізнесом;
 • викладати економічні та фахові дисципліни з маркетингу у вищих та середніх навчальних закладах.

У сучасних умовах визначальну роль в розвитку малих, середніх і великих організацій займає маркетинг. Дрібні й середні підприємства не мають достатніх сил і засобів для самостійного виходу на ринки. Фахівці з маркетингу (маркетологи) покликані допомогти підприємцям розібратися в кон’юнктурі товарних ринків, в чинних нормах і правилах маркетингу, отримати інформацію про торгових партнерів, обґрунтовувати маркетингові цілі і стратегії, розробляти для їх досягнення комплексні маркетингові програми з просування товарів на ринку.

Працевлаштування. На сьогоднішній день ринок спеціалістів-маркетологів незаповнений. Фахівці з маркетингу можуть зробити стрімку кар’єру на посадах керівників маркетингових служб у підрозділах зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств, філіях іноземних фірм, працювати спеціалістами у відділах матеріально-технічного постачання та збуту, працювати в бізнес-організаціях, які надають рекламні, консалтингові, екскурсійні послуги та інших різноманітних підприємствах, а також викладачами вузів і коледжів.© 2024 KNTU