Романчук Сергій Анатолійович

Романчук С.А.

Романчук Сергій Анатолійович, 07.06.1961 р.н.

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

дослідження ринку будівельних матеріалів, матеріалознавство

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

маркетинг, маркетинг для магістрів, маркетинг промислового підприємства, теорія продажів

Освіта:

1978-1983 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Будівельні та шляхові машини і устаткування”, кваліфікація: інженер-механік (диплом спеціаліста з відзнакою)

1988-1991 рр. – аспірантура Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Академії Наук України, м. Київ, спеціальність 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні

2018-2019 рр. – Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 075 “Маркетинг”, кваліфікація: магістр з маркетингу

Науковий ступінь:

1992 р. – кандидат технічних наук, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Академії Наук України, м. Київ, спеціальність 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні, тема дисертаційного дослідження: “Розробка технології гарячого пресування титанату алюмінію”

Вчені звання:

2007 р. – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2003 р. – курс навчання за напрямом підготовки “Економіка та підприємництво” (спеціальність “Маркетинг”), Київський національний економічний університет, м. Київ

2005 р. – курс навчання за спеціальністю “Економічна кібернетика”, Київський національний економічний університет, м. Київ

2011 р. – майстер-клас професора Вільяма Руделіуса “Synergies, Segments, and Products: The Key Takeaways” у рамках Форуму практичних маркетингових знань b2s, Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, м. Київ

2014 р. – стажування за програмою: “Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства та набуття викладачем навиків практичної маркетингової діяльності в умовах ринку”, ТОВ “Завод Дзеркальник”, м. Кіровоград

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

Досвід професійної роботи:

1983-1993 рр. – асистент кафедри матеріалознавства і ТКМ Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (до і після захисту дисертації)

2002-2005 рр. – старший викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики

2005 р. по теперішній час – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2008 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2008”

2011 р. – подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста Кіровограда

2014 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2014”

2017 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2017”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2011–2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Діагностика перешкод розвитку інновацій в Україні” (№ держреєстрації 0111U000307)

2017–2022 рр. – науковий керівник НДР “Тенденції розвитку будівельної галузі в Україні” (№ держреєстрації 0117U006999)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2018 р.

ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 17-18 квітня 2019 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника з грифом МОН України та двох навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою університету

Підручники та навчальні посібники:

1. Гамалій В.Ф. Маркетинг : навч. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. “Маркетинг” вищ. навч. закл. / В.Ф. Гамалій, С.А. Романчук, Л.А. Коваль. – Кіровоград : КНТУ, 2009. – 250 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 14/18-Г-1822 від 15.07.2008 р.)

2. Гамалій В.Ф. Теорія продажів : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, Г.М. Давидов, Л.А. Коваль, С.А. Романчук, О.Ю. Чубукова ; під заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Давидова. – Кіровоград : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2015. – 150 с. Затверджено на засіданні Вченої ради Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 3 від 24.11.2014 р.)

3. Гамалій В.Ф. Маркетинг. Теорія і практика : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, Г.М. Давидов, Л.А. Коваль, С.А. Романчук ; під заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Давидова. – Кропивницький : “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 235 с. Затверджено на засіданні Вченої ради Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 9 від 06.06.2016 р.)

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Коваль Л.А. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України / Л.А. Коваль, С.А. Романчук, І.В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 21. – С. 224–231.

2. Коваль Л.А. Конкурентоспроможність персоналу як складова переваг підприємства на ринку / Л.А. Коваль, С.А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – Вип. 25. – Ч. ІІ. – С. 113–117.

3. Коваль Л.А. Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства / Л.А. Коваль, С.А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – Вип. 33. – С. 96–101. doi: 10.32515/2413-340X.2018.33.96-101

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: licinio@ukr.net

© 2023 KNTU