Ніколаєв Ігор Володимирович

Ніколаєв І.В.
Ніколаєв І.В.

Ніколаєв Ігор Володимирович, 05.06.1978 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

моделювання виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища, корпоративні інформаційні системи, електронна комерція, комп’ютерні технології

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Scopus Author ID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

вступ до спеціальності (Університетська освіта), інформаційні системи управління підприємствами та організаціями, методика викладання економічних дисциплін, інфоромаційна безпека та захист інформації, архітектура ЕОМ, електронна комерція, аналіз даних та статистичне виведення на мові R

Освіта:

1995-2000 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 8.091401 “Системи управління і автоматики”, кваліфікація: магістр з систем управління і автоматики (диплом магістра з відзнакою)

Науковий ступінь:

2009 р. – кандидат економічних наук, Харківський національний економічних універсиет, спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертаційного дослідження: “Моделювання стійкості функціонування тваринницьких комплексів”

Вчені звання:

2012 р. – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2004 р. – курс навчання: “Планування (розробка бізнес-планів інвестиційних проектів) та аналіз ефективності інвестицій із використанням комп’ютерної технології Project Expert”, авторизований навчальний центр фірми “ПРО-Інвест Консалтинг”, м. Київ

2014 р. – стажування за програмою: “Дослідження функціонування та методів моделювання виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища, використання отриманих моделей у роботі виробничих інформаційних систем”, ПАТ “Креатив Групп”, м. Кіровоград

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

2017 р. – повний курс англійської мови за програмою: “Англійська мова для професійної діяльності”, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

2017 р. – атестація щодо вільного володіння державної мовою, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

2000-2004 рр. – спеціаліст І-ї категорії, асистент (за сумісництвом) кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного універсиету

2004-2010 рр. – асистент кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного універсиету

2010-2011 рр. – старший викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2011 р. по теперішній час – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2006 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2006”

2007 р. – подяка за активну участь у впровадженні інформаційних технологій в навчальний процес та участь у всеукраїнській програмі “Корпорація Парус для вищих навчальних закладів України”

2008 р. – диплом за активну участь у всеукраїнській освітній програмі “Корпорація Парус – навчальним закладам України”

2010 р. – II премія обласної державної адміністрації та обласної Ради молодим науковцям області

2011 р. – подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста Кіровограда

2011 р. – лауреат Всеукраїнського конкурсу “Краща викладацька робота” в рамках програми “Корпорація Парус – навчальним закладам України” за навчальний посібник “Інформаційні системи в логістиці”

2014 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2014”

2017 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2017”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2004-2006 рр. – відповідальний виконавець НДР “Розробка, дослідження та застосування моделей організаційно-економічної стійкості виробничо-збутових систем” (№ держреєстрації 0105U006296)

2006-2007 рр. – молодший науковий співробітник госпдоговірної НДР “Математичне моделювання та аналіз визначальних факторів соціально-економічного розвитку кіровоградської області та її регіонів” (договір № 5/571/59.106 від 22.11.2006, № держреєстрації 0107U000006)

2007-2009 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження економічних показників підприємства та моделювання його виробничого плану в умовах нестійкості” (№ держреєстрації 0107U003143)

2010-2013 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання впливу кризових явищ на розвиток підприємств” (№ держреєстрації 0110U002139)

2011 р. – науковий співробітник госпдоговірної НДР “Маркетингові дослідження ринку будівельних матеріалів міста Кіровограда” (договір № 59.111, № держреєстрації 0111U007653)

2011-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження функціонування та моделювання виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища” (№ держреєстрації 0111U000306)

2015-2020 рр. – науковий керівник НДР “Дослідження можливості використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні” (№ держреєстрації 0115U003184)

2015-2020 рр. – відповідальний виконавець НДР “Використання сучасних інформаційних систем і технологій у документознавстві” (№ держреєстрації 0115U003189)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, м. Харків, ХНЕУ, 2-10 квітня 2015 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кіровоград, КНТУ, 19-20 травня 2016 р.

Літній форум Рад молодих вчених 2016 “Summer VSF 2016”, м. Одеса, Південний науковий центр НАН і МОН України; Рада молодих вчених НАНУ, 23-24 червня 2016 р.

І Національна науково-методична конференція “Економіко-математичне моделювання”, м. Київ, КНЕУ, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика”, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницький національний університет, 6-8 жовтня 2016 р.

IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, м. Харків, ХНЕУ, 7-8 квітня 2017 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту України, одного навчального посібника, рекомендованого Вченою радою університету та двох колективних монографій

Монографії:

1. Клебанова Т.С., Ніколаєв І.В., Хайлук С.О. Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу : монографія. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД “ІНЖЕК”, 2010. – 232 с. Рекомендовано до друку засіданням вченої ради Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (протокол № 1 від 18.01.2010 р.)

2. Гамалій В.Ф., Ніколаєв І.В. Моделі стійкості функціонування тваринницьких комплексів // Сучасні проблеми підвищення ефективності економічної діяльності (на матеріалах України) : монографія. – Кіровоград : “Ексклюзив-Систем”, 2015. – С. 44–65. Монографія видається за рішенням Центрально-Українського відділення Академії економічних наук України (протокол № 1 від 12.03.2014 р.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Яценко Р. М. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник / Р.М. Яценко, І.В. Ніколаєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України” (лист № 1/11-517 від 17.01.2012 р.)

2. Информационные системы управления предприятиями и организациями : учебное пособие для иностранных студентов экономических специальностей / В.Ф. Гамалий, Д.В. Замуренко, Г.В. Кушнирова, И.В. Николаев, В.А. Вишневская, Б.В. Дмитришин, М.М. Загреба ; под общ. ред. д-ра. физ.-мат. наук, проф. В.Ф. Гамалия. – Кировоград : “Эксклюзив-Систем”, 2015. – 208 с. Утверждено на заседании Ученого совета Кировоградского национального технического университета (протокол № 3 от 24.11.2014 г.)

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1. Guryanova L. Modeling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus / L. Guryanova, I. Nikolaiev, R. Zhovnovach, S. Milevskiy, O. Ivakhnenko, O. Panasenko, S. Prokopovych, L. Chagovets, D. Vasylenko, O. Rudachenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, Issue 3 (88). – P. 45–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108936

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Ніколаєв І.В. Система електронного управління кафедрою / І.В. Ніколаєв, Б.В. Дмитришин // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – №3 (69). – С. 157–162.

2. Ніколаєв І.В. Проблеми та перспективи впровадження технологій дистанційної освіти у навчальний процес / І.В. Ніколаєв // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 46–51.

3. Ніколаєв І.В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27. – C. 294–301.

4. Вишневська В.А. Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств / В.А. Вишневська, І.В. Ніколаєв // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – Вип. 33. – С. 211–218. doi: 10.32515/2413-340X.2018.33.211-218

5. Ніколаєв І.В. Підходи до розробки інформаційно-аналітичної системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві / І.В. Ніколаєв, В.А. Вишневська, Р.І. Жовновач // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 184–193.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: niku@ukr.net

© 2023 KNTU