Коваль Лілія Анатоліївна

Коваль Л.А.

Коваль Лілія Анатоліївна, 05.09.1971 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

соціально-економічні важелі інноваційної діяльності на промислових підприємствах, механізм активізації інноваційної праці на промислових підприємствах, методи стимулювання та мотиваційний вплив факторів на інноваційну поведінку особистості

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

товарна інноваційна політика, рекламний менеджмент, інноваційний розвиток підприємств, бренд менеджмент, маркетингове ціноутворення, маркетинг послуг

Освіта:

1991-1997 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 7.050106 “Бухгалтерський облік та аудит”, кваліфікація: економіст (диплом спеціаліста)

2000-2002 рр. – аспірантура Кіровоградського державного технічного університету, м. Кіровоград, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2003 р. – кандидат економічних наук, Національна академія наук України, інститут економіки, спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, тема дисертаційного дослідження: “Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах”

Вчені звання:

2007 р. – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – стажування за програмою: “Набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в діяльності підприємства”, ТОВ “Завод Дзеркальник”, м. Кіровоград

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Оновлення та формування систематизованих психолого-педагогічних знань та вмінь, необхідних для професійної педагогічної діяльності з викладання економічних дисциплін; ознайомлення з технологіями дистанційного навчання; вивчення методів використання інформаційних технологій в науковій, експериментальній, дослідницькій та професійній діяльності викладача”, відокремлений структурний підрозділ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету”, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

1998-2000 рр. – асистент кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

2002-2003 рр. – викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного університету

2003-2005 рр. – старший викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2005 р. по теперішній час – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2010 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2010”

2012 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2012”

2014 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2014”

2016 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2016”

2017 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2017”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2011–2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Діагностика перешкод розвитку інновацій в Україні” (№ держреєстрації 0111U000307)

2017–2019 рр. – відповідальний виконавець НДР “Мотиваційні основи формування прагнень працівника до розробки інновацій” (№ держреєстрації 0117U006997)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2018 р.

ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 17-18 квітня 2019 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника з грифом МОН України, двох навчальних посібників, рекомендованих Вченою радою університету та двох колективних монографій

Монографії:

1. Семикіна М.В., Коваль Л.А. Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання : монографія. – Кіровоград : “Степ”, 2002. – 212 с.

2. Семикіна М.В., Пасєка С.Р., Федунець А.Д., Коваль Л.А., Збаржевецька Л.Д. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія за наук. ред. М.В. Семикіної. – Черкаси : ТОВ “Маклаут”, 2012. – 320 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (протокол № 7 від 17.05.2011 р.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Гамалій В.Ф. Маркетинг : навч. посіб. для студ. всіх форм навч. спец. “Маркетинг” вищ. навч. закл. / В.Ф. Гамалій, С.А. Романчук, Л.А. Коваль. – Кіровоград : КНТУ, 2009. – 250 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 14/18-Г-1822 від 15.07.2008 р.)

2. Гамалій В.Ф. Теорія продажів : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, Г.М. Давидов, Л.А. Коваль, С.А. Романчук, О.Ю. Чубукова ; під заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Давидова. – Кіровоград : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2015. – 150 с. Затверджено на засіданні Вченої ради Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 3 від 24.11.2014 р.)

3. Гамалій В.Ф. Маркетинг. Теорія і практика : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, Г.М. Давидов, Л.А. Коваль, С.А. Романчук ; під заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Давидова. – Кропивницький : “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 235 с. Затверджено на засіданні Вченої ради Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 9 від 06.06.2016 р.)

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Коваль Л.А. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України / Л.А. Коваль, С.А. Романчук, І.В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 21. – С. 224–231.

2. Коваль Л.А. Конкурентоспроможність персоналу як складова переваг підприємства на ринку / Л.А. Коваль, С.А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – Вип. 25. – Ч. ІІ. – С. 113–117.

3. Коваль Л.А. Формування кадрової стратегії інноваційного підприємства / Л.А. Коваль, С.А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – Вип. 33. – С. 96–101. doi: 10.32515/2413-340X.2018.33.96-101

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: licinio@ukr.net

© 2023 KNTU