Бойко Світлана Володимирівна

Бойко С.В.

Бойко Світлана Володимирівна, 17.05.1974 р.н.

магістр, викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

логістика, ефективність групової діяльності, психологія маркетингу та комерційної діяльності

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

юриспруденція та юридичні заклади Євросоюзу, маркетингові дослідження міжнародних ринків, основи психології комерційної діяльності, логістика, ринок Європейського союзу

Освіта:

1991-1996 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 0606 “Економіка і соціологія праці”, кваліфікація: економіст (диплом спеціаліста з відзнакою)

1998-1999 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 8.050109 “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: магістр (диплом магістра)

2005-2007 рр. – Приватний вищий навчальний заклад “Соціально-педагогічний інститут “Педагогічна академія”, спеціальність 7.010102 “Початкове навчання”, спеціалізація: “Практична психологія”, кваліфікація вчитель початкових класів та практичний психолог у закладах освіти, (диплом спеціаліста)

2007-2010 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Підвищення кваліфікації:

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Аналіз ефективності управління підприємствами на базі сучасних інформаційних комплексів. Визначення рейтингу програмних продуктів на ринку програмного забезпечення”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

2017 р. – атестація щодо вільного володіння державної мовою, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

1999-2000 рр. – старший лаборант секції маркетингу і економічної кібернетики кафедри економіки і організації виробництва, асистент (за сумісництвом) секції маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного універсиету

2000-2010 рр. – старший лаборант кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2010 р. по теперішній час – викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2017-2020 рр. відповідальний виконавець наукової теми “Проблеми досліджень соціодинамічних систем” (№ держреєстрації 0117U006998)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, м. Харків, ХНЕУ, 2-10 квітня 2015 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кіровоград, КНТУ, 19-20 травня 2016 р.

І Національна науково-методична конференція “Економіко-математичне моделювання”, м. Київ, КНЕУ, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 6 наукових та навчально-методичних праць

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Рева О.М. Показники топологічної ефективності малих виробничих структур / О.М. Рева, Л.А. Пономарьова, С.В. Бойко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. Економічна серія : наук. жур. – К. : НТУ, 2008. – Вип. 5. – С. 364–374.

2. Бойко С.В. Загальні підходи до формування малих виробничих структур / С.В. Бойко, О.М. Рева // Бізнес Інформ. – 2010. – № 4 (2). – С. 133–137.

3. Рева О.М. Проблемы трудового поведения в контексте формирования эффективного социального капитала в малом бизнесе / О.М. Рева, С.В. Бойко // Проблемы рынка труда и формирование трудовых ресурсов : матер. ІІ междунар. науч.-практ. конф., Москва, 16 декаб. 2011 г. – М. : ООО “НИПКЦ Восход–А”. – С. 52–62.

4. Гамалій В.Ф. Проблеми підготовки маркетологів та їх конкурентоспроможність на ринку праці / В.Ф. Гамалій, С.В. Бойко // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : збірн. тез допов. Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-ї річниці. докт. екон. наук, проф., акад. АЕН України Леоніда Михайловича Фільштейна, м. Кіровоград, 10-11 червня 2016 р. – Кіровоград : “Ексклюзив-Систем”, 2016. – С. 17–20.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: svetlianaboyko@gmail.com

© 2023 KNTU