Жовновач Руслана Іванівна

Жовновач Р.І.

Жовновач Руслана Іванівна, 22.07.1977 р.н.

доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент, бюджетування, контролінг, маркетинг, конкурентоспроможність підприємств конкурентоспроможність продукції, інфраструктура товарного ринку, логістика

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Scopus Author ID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

логістичний менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємства, маркетинговий менеджмент, маркетингові дослідження, інфраструктура товарного ринку, дисципліна спеціальності

Освіта:

1994-1999 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 7.050104 “Фінанси”, кваліфікація: економіст (диплом спеціаліста з відзнакою)

1999-2000 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 8.050109 “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: магістр з управління трудовими ресурсами (диплом магістра)

2017-2018 рр. – Класичний приватний університет, напрям підготовки “Філологія”, освітня програма “Переклад”, кваліфікація: перекладач англійської мови (диплом бакалавра В18 № 192559 від 30 червня 2018 р.)

2002-2006 рр. – аспірантура Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, м. Київ, спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

2010-2016 рр. – докторантура Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий ступінь:

2007 р. – кандидат економічних наук, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит, тема дисертаційного дослідження: “Бюджетування в системі управління фінансами підприємств” (диплом кандидата наук ДК № 040708 від 10 травня 2007 р.)

2016 р. – доктор економічних наук, ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування” (диплом доктора наук ДД № 005820 від 29 вересня 2016 р.)

Вчені звання:

2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики (атестат 12ДЦ № 041478 від 26 лютого 2015 р.)

2019 р. – професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики (атестат АП № 001052 від 20 червня 2019 р.)

Підвищення кваліфікації:

2002 р. – курс навчання: “Планування (розробка бізнес-планів інвестиційних проектів) та аналіз ефективності інвестицій із використанням комп’ютерної технології Project Expert”, авторизований навчальний центр фірми “ПРО-Інвест Консалтинг”, м. Київ

2008 р. – підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету споживчої кооперації, м. Полтава (cвідоцтво 12 СПК 480709 від 14.06.2008 р.)

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Відокремлений структурний підрозділ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету”, м. Кропивницький

2017 р. – повний курс англійської мови за програмою: “Англійська мова для професійної діяльності”, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

2019 р. – атестація щодо вільного володіння державної мовою, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

2019 р. – науково-педагогічне стажування “Internationalization of tertiary education. Organization of the educational process, innovative teaching methods employed in Polish educational institutions” (“Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу, інноваційні методи навчання в польських навчальних закладах”), Lublin University of Technology, Poland

Досвід професійної роботи:

1999-2000 рр. – спеціаліст І-ї категорії облагропромсервісу управління АПК облдержадміністрації

2001-2013 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри фінансів Кіровоградського інституту комерції

2013-2017 рр. – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету

Професійна активність:

2007-2012 рр. – відповідальний виконавець за співпрацю Кіровоградського інституту комерції з консультативною службою SWISSCONTACT (Швейцарія) в рамках проекту “Міжнародний досвід і навчання фахівців для банківської сфери в Україні” (Training in Financial Management in Ukraine)

2017 р. по теперішній час – член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2013-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку” (№ держреєстрації 0110U00623)

2016-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Розвиток стратегії промислових підприємств на основі інноваційного спрямування” (№ держреєстрації 0113U007108)

2015-2017 рр. – науковий керівник НДР “Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу” (№ держреєстрації 0114U003728)

2015-2020 рр. – науковий керівник НДР “Дослідження можливості використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні” (№ держреєстрації 0115U003184)

2015-2020 рр. – відповідальний виконавець НДР “Використання сучасних інформаційних систем і технологій у документознавстві” (№ держреєстрації 0115U003189)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи”, м. Львів, 26-27 грудня 2014 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, м. Кіровоград, КНТУ, 17 квітня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, м. Кіровоград, КНТУ, 10-11 червня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

ІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника з грифом МОН України, однієї одноосібної та п’яти колективних монографій

Монографії:

1. Жовновач Р.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування : монографія / Р.І. Жовновач. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2015. – 384 с.

2. Жовновач Р.І. Контролінг та аудит адміністративної діяльності : монографія / Р.І. Жовновач, О.О. Затовська. – Кіровоград : РВЛ КНТУ. – 2006. – 367 с. (особистий внесок автора – вивчення поведінки витрат для здійснення фінансового управління, методів калькулювання витрат, а також їх аналізу для прийняття управлінських рішень, організаційний механізм управління бюджетним процесом, а також використання у його процесі аналізу відхилень від бюджету)

3. Жовновач Р.І. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : монографія [в 2 т.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Кендюхова. – 2013. – Т. 1. – 343 с. (особисто автору належить п.п. 1.7. “Клієнтоорієнтований підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників посівної техніки”, С. 66-75)

4. Жовновач Р.І. Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем : монография / под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2013. – 664 с. (особисто автору належить “Моделювання конкурентоспроможності підприємства та його продукції”, С. 472–490)

5. Жовновач Р.І. Устойчивое развитие экономики: опережающее управление : монографія / В.А. Подсолонко, Е.А. Подсолонко, В.Н. Храпко и др. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2013. – Т. 1. – 608 с. (особисто автору належить п.п. 1.6. “Особливості оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання вітчизняної економіки”, С. 73– 91)

6. Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – vol. 1. Lithuania : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 296 p. (Filshtein L., Malakhovsky Y., Zhovnovach R. Macro accounting of the tourist cluster’s state regulation in Ukraine, P. 163–177)

Підручники та навчальні посібники:

1. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, В.С. Сотніков, В.А. Вишневська, Р.І. Жовновач, М.М. Загреба. – Кропивницький : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 136 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 14/18-Г-1822 від 15.07.2008 р.)

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1. Жовновач Р.І. Задоволення потреб споживача як основа планування конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування / Р.І. Жовновач // Актуальні проблеми економіки, 2014. – №5 (155). – С. 171–180. [Scopus]

2. Guryanova L. Modeling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus / L. Guryanova, I. Nikolaiev, R. Zhovnovach, S. Milevskiy, O. Ivakhnenko, O. Panasenko, S. Prokopovych, L. Chagovets, D. Vasylenko, O. Rudachenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 4, Issue 3 (88). – P. 45–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.108936 [Scopus]

3. Dmytryshyn B., Zhovnovach R., Levchenko O., Malakhovskyi Y. and Gonchar V. (2018), Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16 (2). 353–363. doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.32 [Scopus]

4. Gamaliy V., Shalimova N., Zhovnovach R., Zahreba M., Levchenko A. (2018), “Еxchange rates: the influence of political and economic events. A fundamental analysis approach”. Banks and Bank Systems, 2018. – V. 13, issue 4. – P. 131–142. [Scopus]

5. Malakhovskyi Y., Gamaliy V., Zhovnovach R., Kulazhenko V, Cherednichenko M. (2019), “Assessment of the risks of entrepreneurship as a prerequisite for the implementation of innovation projects”, Journal of Entrepreneurship Education. – Research Article: 2019, Vol: 22 Issue: 1S, Р. 127–133. [Scopus]

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Жовновач Р.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу / Р.І. Жовновач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – Вип. 26. – С. 315–322.

2. Жовновач Р.І. Методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах маркетингу / Р.І. Жовновач // Ефективна економіка, 2015. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

3. Жовновач Р.І. Сервісне обслуговування як умова забезпечення конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування / Р.І. Жовновач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 28. – С. 206–215.

4. Жовновач Р.І. Методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах маркетингу / Р.І. Жовновач // Електронне фахове видання “Ефективна економіка”, 2015. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS)]

5. Жовновач Р.І. Проблеми підвищення конкурентоспроможності українських підприємств сільськогосподарського машинобудування з виробництва посівної техніки // Międzynarodowy Zbiór prac naukowych “Współpraca Europejska”, Warszawa, Polska. – 2016. – №1 (8). – С. 71–81. [National Library of Poland, Polish Scholarly Bibliography (PNB), Index Copernicus, Citefactor, International Institute of Organized Research (12OR)]

6. Жовновач Р.І. Забезпечення конкурентного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі управління конкурентоспроможністю продукції // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – Т. 2. – C. 168–177. [Index Copernicus]

7. Жовновач Р.І. Концептуальні основи забезпечення життєздатності промислових підприємств / Р.І. Жовновач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – Вип. 30. – С. 224–232.

8. Жовновач Р.І. Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в умовах сезонного коливання попиту / Р.І. Жовновач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2017. – Вип. 12. – Ч. 1. – C. 115–120.

9. Жовновач Р.І. Удосконалення системи фінансування дослідницького сектора вищої освіти в Україні як умова розвитку національної економіки / Р.І. Жовновач, А.М. Левченко, Ґ.М. Хаідура // Ефективна економіка : наук. фах. журн. – 2017. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS)]

10. Жовновач Р.І. Проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду організації макрорахівництва у сфері державного регулювання туристичного кластеру національної економіки України / Р.І. Жовновач, А.М. Левченко, Ю.В. Малаховський // Ефективна економіка: наук. фах. журн. – 2017. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS)]

11. Жовновач Р.І. Методологічні засади забезпечення стабільного економічного розвитку промислових підприємств у стратегічній перспективі / Р.І. Жовновач, Ю.В. Малаховський // Ефективна економіка : наук. фах. журн. – 2017. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS)]

12. Жовновач Р.І. Система контролінгу у забезпеченні стабільного розвитку підприємств реального сектору економіки / Р.І. Жовновач, М.Г. Чередніченко // Ефективна економіка : наук. фах. журн. – 2017. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua [Index Copernicus, Scientific Indexing Services (SIS)]

13. Malakhovskyi Y.V. Experience of macroaccounting for the regulation of the national economy' tourist cluster // World scientific expanse: Collection of scientific articles / Y.V. Malakhovskyi, O.M. Levchenko, R.I. Zhovnovach. – Agenda Publishing House, Conventry, United Kingdom, 2017. – P. 13–17.

14. Ніколаєв І.В. Підходи до розробки інформаційно-аналітичної системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві / І.В. Ніколаєв, В.А. Вишневська, Р.І. Жовновач // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 184–193.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-462

E-mail: ruslanaz1977@gmail.com

© 2024 KNTU