Загреба Максим Михайлович

Загреба М.М.

Загреба Максим Михайлович, 10.06.1986 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

моделювання діагностики фінансового стану підприємства, імітаційні моделі систем масового обслуговування, міжнародні валютні ринки, криптовалюти

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Scopus Author ID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

основи програмування, імітаційне моделювання, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, системний аналіз, економічна діагностика, економетрика та оптимізаційні методи і моделі, Інтернет технології в бізнесі, прогнозування та аналіз економічних процесів, комп’ютерні системи та мережі

Освіта:

2003-2008 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 8.050102 “Економічна кібернетика”, кваліфікація: магістр з економічної кібернетики (диплом магістра з відзнакою)

2008-2011 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит

Науковий ступінь:

2015 р. – кандидат економічних наук, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, м. Черкаси, спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертаційного дослідження: “Моделювання діагностики кризових процесів в динаміці фінансового стану підприємства”

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – повний курс англійської мови за програмою: “Англійська мова для професійної діяльності”, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Оновлення та формування систематизованих психолого-педагогічних знань та вмінь, необхідних для професійної педагогічної діяльності з викладання економічних дисциплін; ознайомлення з технологіями дистанційного навчання; вивчення методів використання інформаційних технологій в науковій, експериментальній, дослідницькій та професійній діяльності викладача”, відокремлений структурний підрозділ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету”, м. Кропивницький

2019 р. – науково-педагогічне стажування “Internationalization of tertiary education. Organization of the educational process, innovative teaching methods employed in Polish educational institutions” (“Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу, інноваційні методи навчання в польських навчальних закладах”), Lublin University of Technology, Poland

Досвід професійної роботи:

2007-2008 рр. – фахівець кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного університету

2008-2015 рр. – асистент кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики)

2015-2016 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2016 р. по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету

Відзнаки та нагороди:

2013 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2013”

2015 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2015”

2019 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2019”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2009-2011 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання соціально-економічного розвитку регіону на основі балансових таблиць та показників системи регіонального рахівництва” (№ держреєстрації 0109U007943)

2010-2012 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання впливу кризових явищ на розвиток підприємств” (№ держреєстрації 0110U002139)

2012-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Факторний аналіз динаміки фінансового стану підприємства” (№ держреєстрації 0114U003727)

2016-2019 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання та прогнозування тенденцій на сучасному світовому валютному ринку” (№ держреєстрації 0116U008121)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем”, м. Черкаси, СУЕМ, 17-18 квітня 2014 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, м. Кіровоград, КНТУ, 17 квітня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки”, м. Кіровоград, КНТУ, 15 грудня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті”, м. Кіровоград, КНТУ, 12 квітня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, Кіровоград, КНТУ, 10-11 червня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

Міжнародний наукового симпозіуму “Big data analytics: моделювання та інформаційні технології”, м. Київ, КНТЕУ, 20 березня 2019 р.

Публікації:

автор та співавтор 28 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 12 статей у фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

Монографії:

1. Гамалій В.Ф., Загреба М.М. Моделювання діагностики кризових процесів у динаміці фінансового стану підприємства // Сучасні проблеми підвищення ефективності економічної діяльності (на матеріалах України) : монографія. – Кіровоград : “Ексклюзив-Систем”, 2015. – С. 25–31. Монографія видається за рішенням Центрально-Українського відділення Академії економічних наук України (протокол № 1 від 12.03.2014 р.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Информационные системы управления предприятиями и организациями : учебное пособие для иностранных студентов экономических специальностей / В.Ф. Гамалий, Д.В. Замуренко, Г.В. Кушнирова, И.В. Николаев, В.А. Вишневская, Б.В. Дмитришин, М.М. Загреба ; под общ. ред. д-ра. физ.-мат. наук, проф. В.Ф. Гамалия. – Кировоград : “Эксклюзив-Систем”, 2015. – 208 с. Утверждено на заседании Ученого совета Кировоградского национального технического университета (протокол № 3 от 24.11.2014 г.)

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1. Gamaliy V. Exchange rates: the influence of political and economic events. A fundamental analysis approach // V. Gamaliy, N. Shalimova, R. Zhovnovach, M. Zahreba, A. Levchenko // Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 4, 2018. – P. 131–142. doi: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.12

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. 1. Загреба М.М. Дослідження показників конкурентоспроможності України в контексті посилення євроінтеграційних процесів / М.М. Загреба. Б.В. Дмитришин // Глобальні та національні проблеми економіки : електр. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 5. – 11 с.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: miek@ukr.net

© 2023 KNTU