Вишневська Вікторія Анатоліївна

Вишневська В.А.

Вишневська Вікторія Анатоліївна, 02.07.1968 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

моделювання та управління економічним ризиком, інформаційні системи обліку, комп’ютерні технології

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

моделювання економіки, дослідження операцій, моделі економічної динаміки, інформаційні системи обліку, бізнес-планування, стратегія збуту і просування товарів, інформаційний бізнес, управління ризиком в реальному секторі економіки

Освіта:

1985-1990 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”, кваліфікація: інженер-механік (диплом з відзнакою)

1995-2000 рр. – Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, спеціальність 7.050106 “Облік і аудит”, кваліфікація економіст з обліку і аудиту (диплом спеціаліста з відзнакою)

Науковий ступінь:

1999 р. – кандидат економічних наук, Київський національний економічних універсиет, спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання, тема дисертаційного дослідження: “Сітьове моделювання процесу програмно-цільового управління економічними системами”

Вчені звання:

2005 р. – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2005 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю “Економічна кібернетика”, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

2014 р. – стажування за програмою: “Дослідження інформаційної системи підприємства і висунення пропозицій щодо її активізації”, ТОВ “Завод Дзеркальник”, м. Кіровоград

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

1990-1996 рр. – інженер-конструктор відділу головного технолога ВАТ “Червона зірка”

1996-1997 рр. – асистент кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

1997-1999 рр. – старший викладач кафедри економіки і бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

1999-2004 рр. – завідувач кафедри обліку і аудиту Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

2002-2004 рр. – декан економічного факультету Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

2004 р. по теперішній час – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2003 р. – грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, спрямовану на ефективну підготовку кваліфікованих кадрів для області

2010 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2010”

2011 р. – подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста Кіровограда

2014 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2014”

2016 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2016”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2006-2016 рр. – науковий керівник НДР “Дослідження, моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та регіональних ринків” (№ держреєстрації 0110U002145)

2007-2009 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження економічних показників підприємства та моделювання його виробничого плану в умовах нестійкості” (№ держреєстрації 0107U003143)

2008-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Методика підготовки магістрів з маркетингу та економічної кібернетики” (затверджено Вченою радою КНТУ від 22.12.2008 р., протокол № 4).

2010-2013 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання впливу кризових явищ на розвиток підприємств” (№ держреєстрації 0110U002139)

2011 р. – науковий співробітник госпдоговірної НДР “Маркетингові дослідження ринку будівельних матеріалів міста Кіровограда” (договір № 59.111, № держреєстрації 0111U007653)

2017-2022 рр. – науковий керівник НДР “Дослідження управління ризиками підприємств” (№ держреєстрації №0117U006996)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Всеукраїнська науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, м. Кіровоград, КНТУ, 17 квітня 2015 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кіровоград, КНТУ, 19-20 травня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький ЦНТУ, 28-29 травня 2018 р.

ІIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 17-18 квітня 2019 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника з грифом МОН України та однієї колективної монографії

Монографії:

1. Суслов О.П. Програмно-цільове управління: аспекти моделювання : монографія / О.П. Суслов, В.А. Вишневська. – К. : Знання, 1998. – 115 с. Друкується згідно з рішенням Вченої ради Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

Підручники та навчальні посібники:

1. Информационные системы управления предприятиями и организациями : учебное пособие для иностранных студентов экономических специальностей / В.Ф. Гамалий, Д.В. Замуренко, Г.В. Кушнирова, И.В. Николаев, В.А. Вишневская, Б.В. Дмитришин, М.М. Загреба ; под общ. ред. д-ра. физ.-мат. наук, проф. В.Ф. Гамалия. – Кировоград : “Эксклюзив-Систем”, 2015. – 208 с. Утверждено на заседании Ученого совета Кировоградского национального технического университета (протокол № 3 от 24.11.2014 г.)

2. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, В.С. Сотніков, В.А. Вишневська, Р.І. Жовновач, М.М. Загреба. – Кропивницький : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 136 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 14/18-Г-1822 від 15.07.2008 р.)

3. Бізнес-планування : навч. посіб. / В.Ф. Гамалій, В.А. Вишневська, О.С. Хачатурян. – Кропивницький : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 186 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Гамалій В.Ф. Моделювання інвестиційного портфелю з урахуванням ризику / В.Ф. Гамалій, В.А Вишневська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – Вип. 24. – С. 67–72.

2. Вишневська В.А. Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств / В.А. Вишневська, І.В. Ніколаєв // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – Вип. 33. – С. 211–218. doi: 10.32515/2413-340X.2018.33.211-218

3. Ніколаєв І.В. Підходи до розробки інформаційно-аналітичної системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві / І.В. Ніколаєв, В.А. Вишневська, Р.І. Жовновач // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – Вип. 2 (35). – С. 184–193.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: vishnevska9181@gmail.com

© 2023 KNTU