Волчкова Галина Костянтинівна

Волчкова Г.К.

Волчкова Галина Костянтинівна, 24.10.1979 р.н.

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

соціальний капітал, трансформація зайнятості, нестандартна зайнятість, макроекономічні проблеми

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

основи економічної теорії, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка

Освіта:

1994-1997 рр. – Кіровоградський машинобудівний технікум, спеціальність 5.05010601 “Бухгалтерський облік і аудит”, кваліфікація: бухгалтер (диплом молодшого спеціаліста з відзнакою)

1997-2002 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 8.050104 “Фінанси”, кваліфікація: магістр з фінансів (диплом магістра з відзнакою)

2002-2005 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

Науковий ступінь:

2016 р. – кандидат економічних наук, Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, тема дисертаційного дослідження: “Формування соціального капіталу в умовах трансформації зайнятості”

Підвищення кваліфікації:

2012 р. – стажування за програмою: “Використання математичних методів вивчення економічних процесів”, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

2017 р. – повний курс англійської мови за програмою: “Англійська мова для професійної діяльності”, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

2006-2012 рр. – асистент кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету

2012-2017 рр. – викладач кафедри економічної теорії та права (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

2017 р. по теперішній час – старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету

Відзнаки та нагороди:

2010 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів “Дня науки – 2010”

2011 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів “Дня науки – 2011”

2013 р. – грамота за організацію та участь у проведенні заходів “Дня науки – 2013”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2012-2015 рр. – відповідальний виконавець НДР “Освітньо-професійний розвиток населення регіону” (№ держреєстрації 0113U003223)

2014 р. – відповідальний виконавець НДР “Розробка рекомендацій щодо соціальних інновацій в освітньому розвитку людського капіталу” (№ держреєстрації 0114U003768)

2014-2015 рр. – відповідальний виконавець НДР “Людський потенціал та його відтворення в умовах трансформаційної економіки” (№ держреєстрації 0114U003726)

2014-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Освітньо-професійні чинники зростання соціального капіталу” (№ держреєстрації 0114U003730)

2014-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Інновації у розвитку соціального і людського капіталу” (№ держреєстрації 0114U003729)

2017-2021 рр. – науковий керівник НДР “Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу” (№ держреєстрації 0117U001004)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

International scientific and practical Conference “Problems of social and economic development of business”, Montreal, Canada, November 28, 2014.

Міжнародна науково-практична конференція “Нові виклики бідності в Україні”, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ, 15 грудня 2014 р.

Международная научная конференция “Аспекты развития экономико-управленческого потенциала в контексте обеспечения национальной безопасности”, Бельцький университет “Алеку Руссо”, г. Бельцы, Молдова, 21 мая 2015 г.

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених “Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи”, Львівська політехніка, м. Львів, 17-18 квітня 2015 р.

Міжнародний симпозіум “Соціальна та економічна солідарність – український вибір”, КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 28 січня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств”, КНТУ, м. Кіровоград, 21 квітня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

IX Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку світової економіки”, ХНАДУ, м. Харків, 26 травня 2017 р.

XIII International scientific and practical Conference “Science without borders – 2018”, Sheffield, Great Britain, March 30-April 7, 2018

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери”, ЦНТУ, м. Кропивницький, 24-25 травня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема двох колективних монографій

Монографії:

1. Волчкова Г.К. Згуртованість і довіра як передумови формування екологобезпечного суспільства // Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі : колективна монографія / за ред. С.Д. Лучик. – Чернівці : ВІЦ “Місто”, 2016. – С. 23–32. Рекомендовано Вченою радою Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (протокол № 4 від 14.12.2016 р.)

2. Семикіна М.В., Волчкова Г.К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості : монографія. – Кропивницький : Видавництво ТОВ “КОД”, 2018. – 296 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету (протокол № 8 від 23.04.2018 р.)

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Волчкова Г.К. Формування соціального капіталу: фактори-стимулятори і фактори-блокатори // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. − 2014. − Вип. 25. − С.110−115.

2. Volchkova G.K. Educational and Professional Staff Development Based on Social Capital Accumulation // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. − 2014. − Вип. 26. − С. 110−118.

3. Волчкова Г.К. Домінанти розвитку соціального капіталу в сучасних умовах // Економіка і організація управління: збірник наукових праць Донецького національного університету. – 2014. – № 3–4. – С. 58–63.

4. Волчкова Г.К. Соціальний капітал: діагностика стану розвитку на підприємствах Кіровоградської області / Г.К. Волчкова // Бізнес-інформ. – 2015. – № 10. – С. 438–443.

5. Волчкова Г.К. Оцінка взаємозв’язку соціального капіталу з розвитком національної економіки / М.В. Семикіна, Г.К. Волчкова // Інноваційна економіка. – 2015. – № 4. – С. 5–12.

6. Волчкова Г.К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання / Г.К. Волчкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Вип. 2 (12). – Том 1. – С. 176–183.

7. Волчкова Г.К. Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості: аналіз взаємозв’язку та механізм формування / Г.К. Волчкова // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4733.

8. Волчкова Г.К. Функціонування соціального капіталу в умовах трансформації соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 1–2. – С. 14–20.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-514

E-mail: galyna.volchkova@gmail.com

© 2024 KNTU