Дмитришин Богдан Васильович

Дмитришин Б.В.

Дмитришин Богдан Васильович, 28.09.1984 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

моделювання продуктивності економічних систем на основі балансових підходів, публічні закупівлі, сучасні методи економічної кібернетики, комп’ютерні технології

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Scopus Author ID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

економічна кібернетика, прикладні задачі моделювання економічних процесів, алгоритмізація процесів обробки інформації, web-програмування, технологія проектування та адміністрування БД і СД, публічні закупівлі, системи бізнес-аналітики

Освіта:

2002-2007 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 8.03050201 “Економічна кібернетика”, кваліфікація: магістр з економічної кібернетики (диплом магістра з відзнакою)

2007-2010 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Науковий ступінь:

2013 р. – кандидат економічних наук, Харківський національний економічних універсиет, спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертаційного дослідження: “Моделі оцінки продуктивності сучасних економічних систем на основі балансових підходів”

Вчені звання:

2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

2018 р. – атестація щодо вільного володіння державної мовою, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

2007-2010 рр. – асистент (за сумісництвом) кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2010-2013 рр. – асистент кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного універсиету

2013-2014 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2014 р. по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Професійна активність:

2016 р. по теперішній час – секретар тендерного комітету Центральноукраїнського національного технічного університету

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2009-2011 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання соціально-економічного розвитку регіону на основі балансових таблиць та показників системи регіонального рахівництва” (№ держреєстрації 0109U07943)

2011-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання продуктивності сучасних економічних систем” (№ держреєстрації 0111U005189)

2011-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження функціонування та моделювання виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища” (№ держреєстрації 0111U000306)

2014-2015 рр. – відповідальний виконавець НДР “Людський потенціал та його відтворення в умовах трансформаційної економіки” (№ держреєстрації 0114U003726)

2014-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Управління конкурентоспроможністю підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах маркетингового підходу” (№ держреєстрації 0114U003728)

2015-2020 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження можливості використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні” (№ держреєстрації 0115U003184)

2015-2020 рр. – відповідальний виконавець НДР “Використання сучасних інформаційних систем і технологій у документознавстві” (№ держреєстрації 0115U003189)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”, м. Харків, ХНЕУ, 2-10 квітня 2015 р.

І Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті”, м. Кіровоград, КНТУ, 12 квітня 2016 р.

І Міжнародна науково-практична конференція “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика”, м. Кіровоград, КНТУ, 10-11 червня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

XVII International scientific conference “Modern scientific research”, USA, Morrisville, 23 March 2018.

Публікації:

автор та співавтор близько 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного навчального посібника, рекомендованого Вченою радою університету та трьох колективних монографій

Монографії:

1. Гамалій В.Ф., Дмитришин Б.В. Методологічні аспекти моделювання продуктивності регіональних економічних систем з використанням міжгалузевих балансів // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография / под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А. Кизима. – Харьков : ИД “ИНЖЭК”, 2013. – С. 208–222. Рекомендовано решением ученого совета Харьковского национального экономического университета (протокол № 7 от 25.032013 г.) и решением ученого совета Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины (протокол № 2 от 20.02.2013 г.).

2. Гамалій В.Ф., Дмитришин Б.В. До питання регулювання моделей міжгалузевого балансу // Сучасні проблеми підвищення ефективності економічної діяльності (на матеріалах України) : монографія. – Кіровоград : “Ексклюзив-Систем”, 2015. – С. 78–85. Монографія видається за рішенням Центрально-Українського відділення Академії економічних наук України (протокол № 1 від 12.03.2014 р.)

3. Малаховський Ю.В., Дмитришин Б.В. Про методику розрахунку регіональних резервів підвищення ефективності виробничої діяльності господарського комплексу Кіровоградської області // Використання трудового потенціалу на регіональному рівні : монографія / під загальн. ред. акад. АЕН України, проф. Л.М. Фільштейна. – Кіровоград : КОД, 2010. – С. 16–71.

Підручники та навчальні посібники:

1. Информационные системы управления предприятиями и организациями : учебное пособие для иностранных студентов экономических специальностей / В.Ф. Гамалий, Д.В. Замуренко, Г.В. Кушнирова, И.В. Николаев, В.А. Вишневская, Б.В. Дмитришин, М.М. Загреба ; под общ. ред. д-ра. физ.-мат. наук, проф. В.Ф. Гамалия. – Кировоград : “Эксклюзив-Систем”, 2015. – 208 с. Утверждено на заседании Ученого совета Кировоградского национального технического университета (протокол № 3 от 24.11.2014 г.)

Публікації у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1. Dmytryshyn B. Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine / Bohdan Dmytryshyn, Ruslana Zhovnovach, Oleksandr Levchenko, Yurii Malakhovskyi, Viktoriya Gonchar // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Volume 16, Issue #2, pp. 353-363. doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.32

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Дмитришин Б.В. Дослідження впливу процесів злиття та поглинання на динаміку ВВП України / Б.В. Дмитришин // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – Вип. 26. – С. 300–306.

2. Ніколаєв І.В. Система управління електронною кафедрою / І.В. Ніколаєв, Б.В. Дмитрищин // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 3 (69). – С. 157–162.

3. Дмитришин Б.В. Формування системи ключових компетентностей спеціалістів з економічної кібернетики / Б.В. Дмитришин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 114–116.

4. Дмитришин Б.В. Особливості розвитку та функціонування транснаціональних корпорацій ЄС в умовах глобалізації / Б.В. Дмитришин // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27. – С. 49–58.

5. Дмитришин Б.В. Дослідження показників конкурентоспроможності України в контексті посилення євроінтеграційних процесів / Б.В. Дмитришин, М.М. Загреба // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 5 (травень). – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-5-2015

6. Dmytryshyn B.V. Development trends of the Ukraine's information society // XVII International scientific conference “Modern scientific research”. – Morrisville, Lulu Press., 2018. – 206 p. – pp. 29–31.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: dmitrishinbv@gmail.com

© 2020 KNTU