Магістерські програми

Маркетинг

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
“Маркетинг”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”.

Спеціальність: 075 “Маркетинг”.

Кваліфікація, що присвоюється: магістр з маркетингу.

Рівень кваліфікації: магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 23 кредити, переддипломна практики – 7 кредитів, виконання та захист кваліфікаційної роботи – 23 кредити.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Можливість подальшого навчання: магістр з маркетингу може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня “доктор філософії”.

Освітньо-професійна програма Навчальний план (денна форма)
Рецензії та відгуки стейкхолдерів Навчальний план (заочна форма)

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін
I курс
1-й семестр 2-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Ділова іноземна мова у професійній та науковій діяльності Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
Наукові дослідження та моделювання в управлінні соціально-економічними системами Стратегічний маркетинг
Ризик-менеджмент та цивільний захист
Маркетинговий менеджмент
Рекламний менеджмент
Маркетинг в соціальних мережах
Вибіркові навчальні дисципліни
23 кредити ЄКТС
Курсові роботи
Міждисциплінарна курсова робота
II курс
3-й семестр
Практика
Переддипломна практика
Виконання та захист кваліфікаційної роботи

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
“Маркетинг”

Галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”.

Спеціальність: 075 “Маркетинг”.

Кваліфікація, що присвоюється: магістр з маркетингу.

Рівень кваліфікації: магістр (другий рівень вищої освіти).

Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 23 кредити, переддипломна практики – 7 кредитів, виконання та захист кваліфікаційної роботи – 23 кредити.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Можливість подальшого навчання: магістр з маркетингу може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня “доктор філософії”.

Освітньо-професійна програма Навчальний план (денна форма)
Рецензії та відгуки стейкхолдерів Навчальний план (заочна форма)

© 2024 KNTU