Солових Андрій Євгенович

Солових А.Є.

Солових Андрій Євгенович, 24.12.1973 р.н.

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

дослідження ринку товарів і послуг, підвищення довговічності сільськогосподарської техніки, дослідження властивостей композиційних електролітичних покриттів та використання їх для ремонту сільськогосподарської техніки

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

ділове спілкування, маркетингова товарна політика, стратегічне управління підприємством, стратегічний маркетинг

Освіта:

1990-1995 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 12.06 “Обладнання і технологія підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і апаратів”, кваліфікація: інженер-механік (диплом спеціаліста з відзнакою)

1996-1998 рр. – аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, м. Кіровоград, спеціальність 05.20.03 – Експлуатація, ремонт та відновлення сільськогосподарської техники

2000-2003 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: спеціаліст з управління трудовими ресурсами (диплом спеціаліста з відзнакою)

Науковий ступінь:

1999 р. – кандидат технічних наук, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини, тема дисертаційного дослідження: “Відновлення бронзових втулок сільськогосподарської техніки нанесенням антифрикційних композиційних електролітичних покриттів на основі міді проточним способом”

Вчені звання:

2006 р. – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства та набуття викладачем навиків практичної маркетингової діяльності в умовах ринку”, ТОВ “Завод Дзеркальник”, м. Кіровоград

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Відокремлений структурний підрозділ “Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету”, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

1999-2000 рр. – асистент кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного університету

2000-2003 рр. – старший викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2003 р. по теперішній час – доцент кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2019 р. – подяка за за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2019”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2004-2006 рр. – відповідальний виконавець НДР “Розробка, дослідження та застосування моделей організаційно-економічної стійкості виробничо-збутових систем” (№ держреєстрації 0105U006296)

2006-2007 рр. – молодший науковий співробітник госпдоговірної НДР “Математичне моделювання та аналіз визначальних факторів соціально-економічного розвитку кіровоградської області та її регіонів” (договір № 5/571/59.106 від 22.11.2006, № держреєстрації 0107U000006)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

XIV Міжнародна науково-технічна конференція “Інженерія поверхні та реновація виробів”, м. Свалява, АТМ України, 2-6 червня 2014 р.

XVI Міжнародний науково-технічний семінар “Сучасні проблеми виробництва і ремонту в промисловості та на транспорті”, м. Київ, АТМ України, 22-26 лютого 2016 р.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”, м. Кіровоград, КНТУ, 20-22 квітня 2016 р.

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 20-21 квітня 2017 р.

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 18-20 квітня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема одного винаходу

Патенти:

1. Солових А.Є., Черновол М.І., Капелюшний Ф.М., Солових Є.К., Аулін В.В, Лізунов С.М. Електроконтактний спосіб відновлення трубчастих циліндричних виробів із марок сталей, що цементуються. Патент на винахід України № 59059 С 21 В 1/00. Заявлено 11.12.02. Заявка № 2002129967. Зареєстровано 15.08.04. Бюл. № 8.

Підручники та навчальні посібники:

1. Страхова справа. Книга 2. Убезпечення життя : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівня акред. – Кіровоград : КОД, 2014. – 340 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист №14/18-1-1938 від 21.07.2008 р.)

2. Солових Є.К. Надійність автомобілів : навч-метод. компл. / Є.К. Солових, С.О.Магопець, С.Є. Катеринич, А.Є. Солових, В.О. Дубовик. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. – 309 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Солових Є.К. Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь / Є.К. Солових, В.В. Аулін, А.Є. Солових, С.Є. Катеринич // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. пр. КНТУ. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 28. – С. 24–29.

2. Кудашов В.І. Оцінка соціальної ефективності проекту по створенню інноваційного лікарського засобу / В.І. Кудашов, М.А. Дудан, А.Є. Солових // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 260–270.

3. Дудан О.В. Технологічні варіанти підвищення зносостійкості ножів подрібнюючого барабану комбайну електроконтактним припіканням покриттів / О.В. Дудан, Є.К. Cолових, Ю.В. Волков, С.Є. Катеринич, А.Є. Солових, Д.В. Шевченко // Проблеми трибології (Problems of Tribology), 2018. – Том 90. – № 4. – С. 14–21. doi: 10.31891/2079-1372-2018-90-4-14-21

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: andreisolovuh@gmail.com

© 2021 KNTU