Хачатурян Олена Сергіївна

Хачатурян О.С.

Хачатурян Олена Сергіївна, 12.10.1982 р.н.

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

маркетинг у сфері послуг, управління використанням інноваційно-інтелектуального потенціалу підприємств, національна система малої економіки

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

менеджмент у автомобільному транспорті, менеджмент в будівництві, менеджмент та маркетинг у сільськогосподарському виробництві, менеджмент і маркетинг, поведінка споживача, поведінка споживачів

Освіта:

2000-2004 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 7.050107 “Економіка підприємства”, спеціалізація “Правове регулювання економіки підприємства”, кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства (диплом спеціаліста з відзнакою)

2004-2005 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 8.050109 “Управління персоналом і економіка праці”, кваліфікація: магістр з управління персоналом і економіки праці (диплом магістра з відзнакою)

2011-2013 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 7.06010101 “Промислове і цивільне будівництво”, кваліфікація: спеціаліст з промислового та цивільного будівництва (диплом спеціаліста)

2005-2008 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Науковий ступінь:

2011 р. – кандидат економічних наук, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертаційного дослідження: “Регіональна політика зайнятості у сфері малого підприємництва”

Підвищення кваліфікації:

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

Досвід професійної роботи:

2008-2011 рр. – асистент кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету

2011-2016 рр. – старший викладач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного універсиету

2016 р. по теперішній час – старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2012 р. – IІI премія обласної державної адміністрації та обласної Ради молодим науковцям області

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2006-2008 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження регіональних проблем зайнятості населення в сфері малого підприємництва” (№ держреєстрації 0107U011223)

2009-2011 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження особливостей зайнятості населення у сфері малого підприємництва Кіровоградського регіону” (№ держреєстрації 0109U000671)

2015-2021 рр. – керівник НДР “Формування інноваційно-інтелектуального потенціалу підприємства” (№ держреєстрації 0116U001972)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

ХІ Міжнародна науково-практична конференція “Наука в інформаційному просторі”, м. Дніпропетровськ, 23-24 грудня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи наукових досліджень”, м. Чернівці, Буковинська економічна фундація, 30-31 березня 2017 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 травня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, зокрема двох навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України та однієї одноосібної монографії

Монографії:

1. Хачатурян О.С. Зайнятість населення у сфері малого підприємництва: регіональний аспект : монографія / О.С. Хачатурян. – Кіровоград : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2012. – 248 с. Рекомендовано до друку засіданням вченої ради Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 1 від 24.09.2012 р.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Практикум з експлуатації вантажних автомобілів : навчальний посібник / В.Я. Чабанний, С.О. Магопець, О.Й. Мажейка, Є.К. Солових, М.В. Красота, С.В. Лисенко, А.Є. Солових, В.В. Яцун, О.С. Хачатурян, І.К. Солових ; упор. канд. техн. наук, проф. В.Я. Чабанний. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2011. – 456 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України” (лист № 1/11-10921 від 22.11.2011 р.)

2. Гамалій В.Ф. Бізнес-планування : навчальний посібник / В.Ф. Гамалій, В.А. Вишневська, О.С. Хачатурян. – Кропивницький : ПП “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 186 с. Затверджено вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету (протокол № 9 від 29.05.2017 р.)

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Хачатурян О.С. Роль та функції інноваційного менеджера в управлінні інноваційними процесами на підприємстві / О.С. Хачатурян // Науковий вісник / Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 26 (205). – С. 235–240.

2. Khachaturyan O.S. Modern Methods of Analysis in Assessing and Forecasting Employment in Small Business in the Regions / O.S. Khachaturyan // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27. – C. 185–191.

3. Khachaturіan Е. Influence of intellectual potential on production efficiency of road construction enterprises / Е. Khachaturіan, S. Khachaturіan, О. Shcherbak // Автомобильный транспорт : сборник научных трудов – Харьков : ХНАДУ, 2018. – Вип. 42. – С. 70–74. [Включен в международные наукометрические базы данных: ‒ Index Copernicus (Польша)].

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-514

E-mail: lenarice1982@gmail.com

© 2020 KNTU